هیات مدیره

معرفی اعضا هیات مدیره انجمن جراحی فتق ایران

انجمن فتق ایران

انجمن فتق ایران

هیات مدیره
ریاست

ایمیل
CV

عضو اصلی

ایمیل
CV

عضو علی البدل

ایمیل
CV

دبیر

ایمیل
CV

عضو اصلی

ایمیل
CV

عضو علی البدل

ایمیل
CV

خزانه دار

ایمیل
CV

بازرس

ایمیل
CV