ثبت بیمار

ثبت بیمار یا سیستم ریجستری

باتوجه به شیوع بالای جراحی فتق و عوارض بعد از عمل آن، وجود سیستمی که بتواند داده های مربوط به جراحی فتق را از منابع مختلف بصورت یکپارچه جمع آوری، ذخیره و مدیریت کند بسیار ضروری است تا پزشکان بتوانند به اخرین اطلاعات در خصوص بیماری فتق و تکنیک های جدید اعمال جراحی و آماری از عود آن به منظور بهبود کیفیت درمان و تصمیمات مبتنی بر شواهد دسترسی داشته باشند. با توجه به دستورالعمل بین المللی مدیریت فتق درخصوص توسعه و اجرای سیستم ثبت فتق در کلیه کشورها، ایجاد سیستم ثبت فتق برای ایران، از مهم ترین اولویت های پژوهشی این انجمن می باشد.