هیات موسس

معرفی اعضا هیات موسس انجمن جراحی فتق ایران

انجمن فتق ایران

انجمن فتق ایران

هیات موسس
دکتر علی یعقوبی

دکتر علی یعقوبی

دکتر مسعود صیادی

دکتر مسعود صیادی

دکتر محمد طالب پور

دکتر محمد طالب پور

دکتر خسرو نجاری

دکتر خسرو نجاری

دکتر حسین سعیدی مطهر

دکتر حسین سعیدی مطهر

دکتر شیرین توفیق

دکتر شیرین توفیق

دکتر شهاب شهابی

دکتر شهاب شهابی